Pieslēgties

Reģistrēties

Pēc konta izveides jūs varēsiet sekot saviem maksājumiem un pievienot atsauksmes par ceļojumiem.
Lietotājvārds*
Parole*
Apstipriniet jauno paroli*
Vārds*
Uzvārds*
E-Pasts*
Telefona numurs*
Valsts*
* Izveidojot kontu jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem un Mūsu drošības politikai.

Esat reģistrēts lietotājs?

Pieslēgties

Pieslēgties

Reģistrēties

Pēc konta izveides jūs varēsiet sekot saviem maksājumiem un pievienot atsauksmes par ceļojumiem.
Lietotājvārds*
Parole*
Apstipriniet jauno paroli*
Vārds*
Uzvārds*
E-Pasts*
Telefona numurs*
Valsts*
* Izveidojot kontu jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem un Mūsu drošības politikai.

Esat reģistrēts lietotājs?

Pieslēgties

Privātuma politika

SIA “SIA “SMART TRAVEL”” privātuma politika

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “SIA “SMART TRAVEL””, reģ.Nr. 40103624214, juridiskā adrese Lāčplēša iela 87-404, Rīga, LV-1011, tālrunis 20042000 (turpmāk tekstā “SIA “SIA “SMART TRAVEL””), mājaslapas www.CEĻO.LV.

2. Personas datu Apstrādātājs:
2.1., SIA “SIA “SMART TRAVEL””, reģ.Nr. 40103624214, juridiskā adrese Lāčplēša iela 87-404, Rīga ievērojot norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi SIA “SMART TRAVEL” personas datu apstrādātāji.

3. Piemērojamie tiesību akti:
3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
3.2. Elektronisko sakaru likums.
3.3. Fizisko personu datu aizsardzības likums.

4. Kas ir Privātuma politika?
4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā SIA “SMART TRAVEL” vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.
4.2. Ja SIA “SMART TRAVEL” atjauninās šo politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas SIA “SMART TRAVEL” mājaslapā www.CEĻO.LV, sadaļā “Privātuma politika”.
4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, SIA “SMART TRAVEL” apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

5. Kādus personas datus apstrādā SIA “SMART TRAVEL”?
5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā SIA “SMART TRAVEL”, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. SIA “SMART TRAVEL” ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
5.1.2. bankas dati;
5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
5.1.4. komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar SIA “SMART TRAVEL”;
5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo SIA “SMART TRAVEL”;
5.2. SIA “SMART TRAVEL” apstrādā šādus datus pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
5.2.1. klienta e-mailes, majas un darba adreses informācija;
5.2.2. informācija par sniegto pakalpojumu servisa līmeni konkrētajā atrašanās vietā;
5.2.3. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?
6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz SIA “SMART TRAVEL” darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA “SMART TRAVEL” apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu SIA “SMART TRAVEL” ofisā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot pašapkalpošanās lapu www.ceļo.lv). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar SIA “SMART TRAVEL”. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai SIA “SMART TRAVEL” varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar SIA “SMART TRAVEL” vai jau noslēgtā līguma laikā.
6.3. SIA “SMART TRAVEL” leģitīmas intereses – ievērojot SIA “SMART TRAVEL” intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, SIA “SMART TRAVEL” ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3.punktā norādītājiem nolūkiem. Par SIA “SMART TRAVEL” leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli SIA “SMART TRAVEL” pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs Politikas 8.2. un 8.3.punktu).
6.4. Juridisko pienākumu izpilde – SIA “SMART TRAVEL” ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
6.5. Vitālu interešu aizsardzība – SIA “SMART TRAVEL” ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).
6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – SIA “SMART TRAVEL” ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA “SMART TRAVEL” likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

7. Kādiem nolūkiem SIA “SMART TRAVEL” apstrādās Klienta personas datus?
7.1. SIA “SMART TRAVEL” apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar SIA “SMART TRAVEL” spēkā esamības laikā:
7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
7.1.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
7.1.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
7.1.4. Klienta informēšanai par citu SIA “SMART TRAVEL” pakalpojumiem;
7.2. SIA “SMART TRAVEL” apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
7.2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta SIA “SMART TRAVEL” klientu statistisko datu apstrāde.
7.3. SIA “SMART TRAVEL” apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu SIA “SMART TRAVEL” iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
7.4. SIA “SMART TRAVEL” ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus pakalpojumus;
7.4.2. SIA “SMART TRAVEL” tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi?
8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:
8.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
8.1.2. apstrādājot Klienta personas datus, SIA “SMART TRAVEL” var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to SIA “SMART TRAVEL” (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).
8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: SIA “SMART TRAVEL” veic tiešo tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas 6.3.punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to SIA “SMART TRAVEL” (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).
8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk. 8.1.punktu) vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk. 8.2.punktu), par to informējot SIA “SMART TRAVEL” mutiski (vai rakstiski (aizpildot veidlapu SIA “SMART TRAVEL” ofisā, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@antario.lv kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā . Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma.

9. Kā SIA “SMART TRAVEL” iegūst Klienta personas datus?
9.1. SIA “SMART TRAVEL” iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
9.1.1. iegādājas un izmanto SIA “SMART TRAVEL” produktus vai pakalpojumus (SIA “SMART TRAVEL” ofisa vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);
9.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no SIA “SMART TRAVEL”;
9.1.3. jautā SIA “SMART TRAVEL” plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar SIA “SMART TRAVEL” saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
9.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
9.1.5. apmeklē vai pārlūko SIA “SMART TRAVEL” mājaslapas;
9.2. SIA “SMART TRAVEL” var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis.

10. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?
10.1. SIA “SMART TRAVEL” apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
10.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un SIA “SMART TRAVEL”;
10.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
10.1.3. cik tas ir nepieciešams SIA “SMART TRAVEL” leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
10.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

11. Klienta personas datu koplietošana
11.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, SIA “SMART TRAVEL” var kopīgot Klienta personas datus ar:
11.1.1. partneriem vai aģentiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā;
11.1.2. parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
11.2. SIA “SMART TRAVEL” ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:
11.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
11.2.2. palīdzības dienestiem, ja tiek veikts zvans uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, tai skaitā eZvans, iekļaujot arī Klienta aptuveno atrašanās vietu.
11.3. SIA “SMART TRAVEL” izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.
11.4. SIA “SMART TRAVEL” patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas datus citiem tūrisma operatoram vai aģentam – pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Klientam.

12. Kā SIA “SMART TRAVEL” aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?
12.1. SIA “SMART TRAVEL” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SIA “SMART TRAVEL” pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.
12.2. SIA “SMART TRAVEL” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas SIA “SMART TRAVEL” vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši SIA “SMART TRAVEL” deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
12.3. SIA “SMART TRAVEL” neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA “SMART TRAVEL”, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
12.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā SIA “SMART TRAVEL” paziņos par to Klientam.

13. Kādas tiesības ir Klientam?
13.1. Vērsties SIA “SMART TRAVEL”, lai saņemtu SIA “SMART TRAVEL” rīcībā esošo personas datu kopiju, izņemot saglabājamos datus Elektronisko sakaru likuma izpratnē.
13.2. Labot visus SIA “SMART TRAVEL” rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas info@celo.lv vai zvanot par tālruni 20042000 vai SIA “SMART TRAVEL” ofisā.
13.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no SIA “SMART TRAVEL” ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. SIA “SMART TRAVEL” nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
13.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).